Lucy Vũ Châu Anh – MN Hiệp Bình Chánh – 5 tuổi

American dance is great !